Privacyverklaring

Technology2Enjoy aan Plesmanstraat 2, 3833 LA, Leusden, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De volgende entiteiten vallen hieronder: Technology2Enjoy Coöperatie U.A., Technology2Enjoy Consulting Services B.V., Technology2Enjoy Resourcing Services B.V. en Technology2Enjoy B.V. In deze privacyverklaring wordt belicht welke persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden dit gebruikt wordt. Tevens wordt aangegeven hoe u deze gegevens onder meer kunt inzien, corrigeren en verwijderen.

 

Privacybeleid 

Technology2Enjoy is een consultancy bedrijf werkzaam binnen het advies vak op het gebied van Informatietechnologieën. Wij bieden verschillende diensten aan klanten, waarbij de belangrijkste activiteit bestaat uit het inzetten van menselijk vermogen om het werk uit te voeren. Hiervoor is privacygevoelige informatie, ook wel bekend als persoonsgegevens, nodig zoals CV, motivatie, en financiële gegevens.

In sommige gevallen wordt er ook samengewerkt met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het uiterst belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden door ons nauwkeurig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld:

 • Duidelijk de doeleinden voor dataverwerking vermelden;
 • Verzamelen van persoonsgegevens beperken tot wat echt nodig is;
 • Toestemming vragen om uw gegevens te verwerken;
 • Gegevens niet doorgegeven tenzij het nodig is om de dienst te leveren;
 • Als wij uw gegevens delen, dat wij uw privacy beschermen en deze gegevens dus niet gebruiken voor andere doeleinden;
 • Uw recht waarborgen om uw gegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, corrigeren of te verwijderen;
 • Uw gegevens niet langer te bewaren dan nodig is en te houden aan vastgestelde bewaartermijnen;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om gegevens te beschermen;
 • Verplicht melden van datalekken.

Bovenstaande maakt deel uit van onze verantwoordingsplicht, wat inhoudt dat onze handelingen overeenkomen met de AVG. Als potentiële werknemer, klant, etc. kiest u ervoor om persoonsgegevens met ons te delen. Daarmee geeft u toestemming dat deze gegevens verwerkt mogen worden zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed door te lezen. Mochten er nog vragen zijn over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen (zie sectie ‘Contactgegevens’).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Technology2Enjoy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bij het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u  kiest/gebruikt op onze website. Zo verwerken wij uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u online bij ons solliciteert.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • CV
 • Functie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Technology2Enjoy verwerkt bij indiensttreding de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Technology2Enjoy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Technology2Enjoy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Technology2Enjoy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Technology2Enjoy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Technology2Enjoy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Sollicitaties –          Maximaal 4 weken

–          Met toestemming bewaren tot maximaal 1 jaar

Kopie identiteitsbewijs –          Na uitdiensttreding wettelijk verplicht om 5 jaren te bewaren
Financiële gegevens –          Na uitdiensttreding wettelijk verplicht om 7 jaren te bewaren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Technology2Enjoy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook hier zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden verwijderd indien deze niet meer nodig zijn. Technology2Enjoy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Technology2Enjoy maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Dus uw privacy als u de website bezoekt is gewaarborgd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Technology2Enjoy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@t2en.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app gebruiken.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Technology2Enjoy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is voor het geval dat u een blijvend meningsverschil met ons heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Technology2Enjoy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@t2en.com.

 

Contactgegevens:

Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring,  dan kunt contact u opnemen met Technology2Enjoy via de volgende gegevens:

Contactformulier http://technology2enjoy.com/contact/
Postadres Technology2Enjoy

Plesmanstraat 2

3833 LA Leusden

E-mail adres info@t2en.com
Telefonisch contact +31-30-2006009

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.